Slim VAT 3

Nowa wersja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, znana jako Slim VAT 3, została opublikowana 5 czerwca. Celem wprowadzonych zmian jest usprawnienie i przyspieszenie procesu rozliczania podatku VAT, co przyczynia się również do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw. Jedną z istotnych zmian jest podniesienie limitu sprzedaży dla małych podatników z 1,2 miliona euro do 2 milionów euro.

W dniu 26 maja 2023 roku została uchwalona ustawa zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy, znana jako pakiet Slim VAT 3. Celem wprowadzonych zmian jest uproszczenie i przyspieszenie procesu rozliczania podatku VAT.

Nowe przepisy mają również na celu redukcję biurokracji dla przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej. Dzięki proponowanym rozwiązaniom prowadzenie firmy z perspektywy rozliczania podatku VAT będzie bardziej łatwe i mniej czasochłonne.

Co zmieni Slim Vat 3?

Podstawowe założenia pakietu Slim VAT 3 zakładają podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników z 1,2 do 2 mln euro. Dzięki temu większa liczba przedsiębiorców będzie mogła korzystać z metody kasowej i rozliczeń kwartalnych w VAT. Ponadto:

  • Nowe przepisy umożliwią łatwiejsze prowadzenie ewidencji sprzedaży przy wykorzystaniu kas rejestrujących, co może skutkować rezygnacją z drukowania dokumentów fiskalnych.
  • Formalności w obrocie międzynarodowym zostaną zmniejszone, m.in. nie będzie wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego.
  • Wprowadzone zostaną uproszczenia dotyczące raportowania rozliczeń faktur, w tym dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu.
  • Opłata za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) zostanie zlikwidowana.
  • Kwota umożliwiająca uznanie, że proporcja odliczenia podatku wynosi 100 proc., zwiększy się z obecnych 500 zł do 10 tys. zł. To przyniesie ulgę działom księgowym firm i zmniejszy liczbę korekt w deklaracji VAT.
  • Warunki zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych zostaną zliberalizowane.
  • Zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w walucie obcej zostaną doprecyzowane.
  • Pozwolone będzie przeznaczenie zgromadzonych środków na rachunku VAT na opłaty i podatki, w tym na podatek od sprzedaży detalicznej.
  • System przeglądu wydatków zostanie wprowadzony do polskiego systemu prawnego, umożliwiając analizę i ocenę efektywności wydatków publicznych.
  • System miarkowania sankcji VAT zostanie wprowadzony, aby uwzględniać sytuację ekonomiczną podatnika i dostosowywać sankcje do konkretnych okoliczności sprawy.

Zasadniczo ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2023 roku, ale wiele jej przepisów ma ustalone odrębne daty wejścia w życie. Na przykład przepis dotyczący miarkowania sankcji VAT zacznie obowiązywać już 6 czerwca, natomiast przepis wprowadzający zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące wnioskowania o zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia wejdzie w życie 1 września 2023 roku.