Podwyżka dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

W dniu 23 stycznia 2023 roku, Prezydent RP zatwierdził ustawę z 14 grudnia 2022 roku dotyczącą zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Według nowych przepisów, od stycznia 2023 roku wzrosły kwoty miesięcznego dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Sprawdź jak będą kształtować się dofinansowania z PFRON 2023.

Pracodawcy mogą ubiegać się o to dofinansowanie poprzez złożenie wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), poczynając od wynagrodzeń za styczeń 2023 roku. W przypadku, gdy pracodawca złożył już wniosek o dofinansowanie w niższej kwocie przed podwyżką, może on złożyć korektę wniosku, uwzględniając nowe, wyższe kwoty dofinansowania. Podstawą prawną zmian jest wymieniona ustawa z 14 grudnia 2022 roku.

Wyższe miesięczne dofinansowania z PFRON od stycznia 2023

W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która została podpisana przez Prezydenta RP 23 stycznia 2023 r., zawarto zmiany dotyczące wysokości miesięcznego dofinansowania, jakie PFRON przysługuje pracodawcom do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Zgodnie z nowelizacją, kwoty te zostały podniesione do:

 • 2400 zł dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (wcześniej wynosiło to 1950 zł),
 • 1350 zł dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wcześniej wynosiło to 1200 zł),
 • 500 zł dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (wcześniej wynosiło to 450 zł).

Mowa tu o zmianie art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która została wprowadzona przez ustawę z 14 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 173). Przypomnijmy, że na mocy tego przepisu pracodawcy otrzymują miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod warunkiem że pracownik ten został zarejestrowany w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy.

Od miesiąca stycznia 2023 r. wejdą w życie zwiększone kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Nowe zasady dotyczą pracowników, którzy zostali ujęci w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812).

Dzięki temu przepisowi pracodawca może zaktualizować swoje dane dotyczące dofinansowania za styczeń i luty 2023 r. i złożyć nowe korekty, które uwzględniają wyższe kwoty dofinansowania określone w nowelizacji z 14 grudnia 2022 r. W ten sposób pracodawca będzie miał możliwość dopasowania kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2023 r.

Dofinansowania dla pracowników ze schorzeniem szczególnym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił 25 stycznia 2023 r., że w sytuacji, gdy dofinansowanie dotyczy pracownika z chorobą szczególną, to kwoty miesięcznego dofinansowania, o których mowa wyżej, zostaną zwiększone o określone sumy:

 • 1 200 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3600 zł),
 • 900 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2250 zł),
 • 600 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1100 zł).

Jednym z wymienionych w art. 26a ust. 1b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. schorzeń szczególnych jest:

 • choroba psychiczna (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsja (06-E),
 • a także osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niewidzialności (04-O).

Zasady dofinansowania z PFRON 2023 i obowiązujące limity

Zgodnie z artykułem 26a ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, maksymalna kwota miesięcznego dofinansowania zależy od tego, czy pracodawca prowadzi działalność gospodarczą czy nie. Jeśli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, to dofinansowanie nie może przekroczyć 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy. Jeśli natomiast pracodawca prowadzi działalność gospodarczą, to dofinansowanie nie może przekroczyć 75% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

PFRON wypłaca miesięczne dofinansowanie proporcjonalne do wymiaru czasu pracy pracownika, na zasadach określonych w artykułach 26b i 26c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jeśli osoba niepełnosprawna pracuje u więcej niż jednego pracodawcy:

 • Jeśli jej czas pracy nie przekracza pełnego etatu, to każdy pracodawca otrzymuje miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy tej osoby.
 • Jeśli jej czas pracy przekracza pełny etat, to miesięczne dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty przyznanej na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Dofinansowanie proporcjonalne do czasu pracy jest przyznawane w pierwszej kolejności pracodawcy, który zatrudnił tę osobę wcześniej.

Zasady te wynikają z artykułów 26b ust. 2-2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z informacją przekazywaną przez PFRON, aby obliczyć miesięczne dofinansowanie, należy zastosować przypis nr 17 do formularza INF-D-P. Należy wybrać najniższą z trzech kwot:

 1. Maksymalna kwota dofinansowania przypisana do danego stopnia niepełnosprawności.
 2. Kwota kosztów płacy ustalonych w danym okresie sprawozdawczym, zmniejszona o wartość pomocy otrzymanej z innych źródeł na pokrycie tych samych kosztów – jeśli taka pomoc została udzielona.
 3. Kwota limitu kosztów płacy, która wynosi 75% lub 90% kosztów płacy w zależności od rodzaju pracodawcy.

Wszystkie te informacje są zawarte w artykule 26a ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wnioski Wn-D – wnioski o nowe podwyższone dofinansowanie

Wprowadzenie wyższych kwot dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników obowiązuje od wynagrodzeń za styczeń 2023 r. Pracodawcy, którzy już wypłacili wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2023 r. i złożyli wnioski Wn-D w formie papierowej, muszą uwzględnić nowe kwoty dofinansowania w załącznikach INF-D-P (pozycja 51).

Nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń będą dostępne w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji od 1 lutego 2023 r. Pracodawcy składający wnioski w formie elektronicznej w SODiR dla okresów od stycznia 2023 r. będą mieli dostęp do nowych kwot w pozycji 51 w INF-D-P, a kwota zostanie naliczona poprawnie, jeśli pracodawca wpisze etat pracownika w pozycjach od 21 do 44.

Dotacja PFRON z budżetu państwowego

Zmiany wprowadzone przez nowelizację z 14 grudnia 2022 r. obejmują określenie dotacji celowej z budżetu państwa dla PFRON na poziomie 30% środków zaplanowanych na dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników na dany rok, zamiast wartości do 30% jak dotychczas. Nowelizacja zaczyna obowiązywać od dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw, ale artykuł 1 punkt 2 ustala sztywną wysokość dotacji na poziomie 30% już od 1 stycznia 2023 r.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu spraw związanych z dotacją PFRON? Zgłoś się do nas – pomożemy uporać się ze wszystkimi formalnościami i przeprowadzimy Cię przez cały proces uzyskania dotacji.