Obowiązki księgowe w grudniu 2022

Roboczogodziny w grudniu 2022

Grudzień 2022 to 31 dni kalendarzowych. Będą to 4 pełne tygodnie i 2 tzw. dni wystające, czyli czwartek i piątek (29 i 30 grudnia). W grudniu 2022 będziemy mieli łącznie 21 dni pracujących. Wymiar czasu pracy na grudzień 2022 wynosi 160 godzin (4 tygodnie po 40 godzin). Dodatkowo licząc dwa dni wystające, otrzymujemy 176 godzin (160 godzin + 16 godzin z dwóch dni wystających). Jednocześnie w grudniu przypadają również dwa dni świąteczne – 25 grudnia, czyli Boże Narodzenie (niedziela) oraz 26 grudnia czyli Drugi Dzień Świąt (poniedziałek). Święto przypadające na 26 grudnia obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Odejmując owe osiem godzin od czasu pracy otrzymujemy łącznie 168 roboczogodzin w grudniu. Sprawdźmy jakie czekają nas obowiązki księgowe w grudniu 2022.

O czym pamiętać – obowiązki księgowe w grudniu 2022

5 grudnia 2022

 • wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
 • imienne raporty miesięczne ZUS RCA (jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe)

7 grudnia 2022

 • Meldunek o działalności gospodarczej DG-1

Do 5 dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni należy złożyć deklarację do GUS. Obowiązek wynika z art. 30 ustawy z 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej. Podmioty gospodarki narodowej powinny przekazywać nieodpłatnie dane dotyczące prowadzonej przez nich działalności oraz jej wyników. Dane powinny być zgodne z programem badań statystycznych statystyki publicznej. Należy je dostarczać w formacie ustalonym artykułem 18a ust.3 w.w. ustawy (Elektroniczna forma przekazywania danych).

15 grudnia 2022

 • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP
 • deklaracja ZUS DRA dla płatników posiadających osobowość prawną
 • imienny raport miesięczny ZUS RCA dla płatników posiadających osobowość prawną
 • przelew do instytucji finansowych wpłat na PPK

W terminie do 15 grudnia, płatnicy składek posiadający osobowość prawną muszą wysłać deklaracje rozliczeniową ZUS DRA oraz imienny raport miesięczny ZUS RCA. Dodatkowo należy opłacić składki zdrowotne, społeczne, FP i FGŚP. Termin ten dotyczy spółek kapitałowych (akcyjnych i z o.o), spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.

Do 15 grudnia należy również przesłać wpłaty na tzw. PPK obliczone i pobrane w listopadzie.

20 grudnia 2022

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, FP, FGŚP dla pozostałych płatników składek
 • deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA dla pozostałych płatników składek
 • imienny raport miesięczny ZUS RCA dla pozostałych płatników składek
 • miesięczna informacja o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1)
 • zapłata składki na PFRON
 • miesięczna deklaracja wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b
 • rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wszyscy płatnicy składek, których nie obowiązywały wcześniejsze terminy, powinni do 20 grudnia opłacić wymienione wyżej składki. Dotyczy to między innymi osób opłacających składki wyłącznie na swoje własne ubezpieczenia oraz spółek osobowych o charakterze jawnym, partnerskim, komandytowo czy komandytowo-akcyjnych.

Również do 20 grudnia należy złożyć informację miesięczną INF-1 o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% ogólnego zatrudnienia w firmie. Taki obowiązek ciąży również na domach pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicjów w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna oraz lecznicza osób niepełnosprawnych.

20 grudnia to także termin wpłaty na PFRON (do 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat). Dodatkowo, pracodawca, który dokonuje wpłat na PFRON, powinien w tym terminie przekazać poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego w systemie e-pfron deklaracje DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b.

27 grudnia 2022

Pracodawca, który pobiera środki z tzw. PFRONu , do 27 grudnia musi złożyć Funduszowi miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników oraz wniosek o wypłatę dofinansowania za dany miesiąc. Te informacje pracodawca wysyła przez teletransmisję danych w systemie PFRONu. Pracodawca może wysłać je również w formie dokumentu pisemnego.

31 grudnia 2022

Ostatni dzień roku to termin na złożenie przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą wniosku Wn-U-G. Osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą oraz niepełnosprawni rolnicy, na których nałożony jest obowiązek wnoszenia składek ubezpieczeniowych za niepełnosprawnych domowników (na których przysługuje refundacja składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON) muszą złożyć wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Wnioski muszą być złożone do ostatniego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym należność za składki ubezpieczeniowe powinna zostać opłacona zgodnie z przepisami dotyczącymi systemu ubezpieczeń społecznych. Obowiązek ten dotyczy wniosków o zwrot składek za okresy od stycznia 2022 roku.