Informacja roczna PIT-11

PIT-11 – co z nim zrobić?

W nowym roku pracodawca ma sporo obowiązków wobec pracownika. Jednym z kluczowych obowiązków jest doręczenie deklaracji podatkowych za 2022 rok. Termin maksymalny to 28.02.2023, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by pracodawca zrobił to z początkiem roku.

PIT-11 jest najczęściej składaną informacją podatkową. Jest to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Wielu podatników w PIT-11 upatruje podstawy swojego rocznego rozliczenia. Organ podatkowy na podstawie PIT-11 może zweryfikować, czy płatnik w roku podatkowym prawidłowo spełniał swoje obowiązki. Prawidłowe wypełnienie deklaracji PIT-11 jest niezwykle istotne, podobnie jak terminowe złożenie jej do uurzędu. Przy rozliczaniu roku 2022, w 2023 roku obowiązuje wersja 29 formularza PIT -11.

Obowiązek płatnika a PIT-11

Deklaracja PIT-11 służy do wykazywania w niej dochodów opodatkowanych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że niektóre dochody są zwolnione od podatku (na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych), jednak one również powinny znaleźć się w PIT-11. PIT-11 powinno się również wypełnić w przypadku wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74 i 148 ustawy.

PIT-11 terminy

Informacje PIT-11 otrzymuje podatnik oraz naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika. Płatnik ma obowiązek przekazać PIT-11 do US do końca stycznia, natomiast podatnikowi musi go dostarczyć do końca lutego. Istnieją jednak pewne okoliczności, które te terminy zmieniają. Jeżeli płatnik zakończy działalność przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, powinien PIT-11 przekazać do dnia zakończenia działalności. Drugą sytuacją jest ustanie obowiązku pobierania zaliczek na podatek, gdy np. ustanie stosunek pracy.

PIT-11 składany jest do Urzędu Skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej.

PIT-11 – co jeśli nie zostanie złożony

Artykuł 80 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego przewiduje, że wobec osoby, która nie złoży w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, zostanie zastosowana kara grzywny do 120 stawek dziennych. Płatnik, o którym mowa w art 41. ww ustawy, niepełniący funkcji płatnika, który nie złoży wcale lub na czas informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.