CIT estoński 2023 – najważniejsze zmiany

Od początku roku 2023 zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące estońskiego podatku CIT. Nowe regulacje rozwiązują niektóre niejasności związane z zastosowaniem ryczałtu od dochodów spółek. Co musisz wiedzieć o zmianach w CIT-ie? Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z nich.

CIT estoński 2023: korekta wstępna i jej rozliczenie w CIT estońskim w 2023

Aby skorzystać z estońskiego CITu, firma musi złożyć informację CIT/KW na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok objęty tym podatkiem. W tej informacji, zwanej korektą wstępną, uwzględnia się przychody i koszty, które powstają w wyniku różnic między przepisami podatkowymi, a bilansowymi. Dochód wynikający z tych różnic podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki CIT, ale podatek jest płatny tylko w przypadku rezygnacji ze stosowania estońskiego CIT przed upływem 4 lat. Do tej pory nie było jasne, czy obowiązek zapłaty podatku z tytułu różnic między przepisami podatkowymi a bilansowymi wygasa, gdy firma korzysta z estońskiego CIT przez dokładnie 4 lata. Nowa zmiana w przepisach, która obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku, rozwiązuje tę sprawę. Jeśli podatnik korzystał z estońskiego CIT przez cztery lata, to obowiązek zapłaty podatku wynikający z korekty wstępnej wygasa w całości.

Minimalne zatrudnienie, a zwolnienie z ZUS i PIT

Aby móc skorzystać z estońskiego CIT, trzeba spełnić wiele warunków, w tym zatrudnić co najmniej 3 osoby przez 300 dni w roku podatkowym. Ważne jest, aby to zatrudnienie nie było oparte wyłącznie na umowie o pracę. Można także zatrudniać osoby na umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie. W tym przypadku, podatnik CIT musi spełnić obowiązki płatnika PIT (pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz płatnika ZUS.

Niektóre wątpliwości pojawiły się w kontekście zatrudniania osób zwolnionych z podatku dochodowego i składek ZUS, takich jak studenci poniżej 26 roku życia. Czy takie osoby są wliczane do wymaganego minimum 3 pracowników na 300 dni w roku podatkowym?

Dzięki zmianom w przepisach te wątpliwości zostały wyjaśnione. Teraz wystarczy, że podatnik jest płatnikiem PIT lub płatnikiem ZUS, aby móc skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek. W praktyce, jeśli spółka odprowadza składkę ZUS (społeczną lub zdrowotną) lub pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia jednej osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej, to spełnia ten warunek.

Użytkowanie samochodu w trybie mieszanym – CIT estoński 2023

Przed wprowadzeniem zmian w przepisach estońskiego CIT, było wiele niejasności związanych z opodatkowaniem wydatków związanych z samochodami osobowymi. Chodziło o auta, które są wykorzystywane zarówno w działalności gospodarczej, jak i na cele prywatne. Niestety, nowelizacja przepisów w tym zakresie nie jest korzystna dla podatników, którzy korzystają z ryczałtu od dochodów spółek. Wydatki, które nie są związane z działalnością gospodarczą, będą opodatkowane jako oddzielna kategoria dochodu estońskim CIT-em.

Jeśli samochód osobowy jest używany także na cele prywatne, to aż 50% wydatków związanych z użytkowaniem samochodu (w tym odpisy amortyzacyjne) podlega opodatkowaniu estońskim CIT. Przepisy te dotyczą również innych składników majątku spółki. Chodzi między innymi o telefony czy komputery, z których pracownicy korzystają także w celach prywatnych.

Nowy termin zapłaty podatku CIT estoński 2023

Wprowadzona korzystna zmiana w estońskim CIT dotyczy terminu płatności podatku od dywidendy lub dochodu z podzielonego zysku. Według nowych przepisów, termin ten został wydłużony z 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego na koniec trzeciego miesiąca kolejnego roku podatkowego, po roku, w którym podjęto decyzję o podziale zysku lub zaliczki na dywidendę. Taka zmiana ma na celu uniknięcie powstania zaległości podatkowych w niektórych sytuacjach.

Inne ważne zmiany w kwestii CITu estońskiego 2023

Zmiana przepisów dotyczących estońskiego CIT rozstrzyga również spór interpretacyjny dotyczący terminu płatności podatku od dochodu z przekształcenia, czyli dochodu, który podlega opodatkowaniu w przypadku przekształcenia np. osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowelizacja przepisów jest jasna w kwestii terminu płatności. Podatek od dochodu z przekształcenia należy uregulować do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT.

Jeśli chodzi o spółki, które przystępują do estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego, ustawodawca uściślił termin złożenia zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT należy złożyć formularz ZAW-RD, który służy do zgłoszenia wyboru estońskiego CIT.

CIT Estoński dla spółek  w 2023 roku

Ryczałt od dochodów spółek, znany również jako estoński CIT, jest jednym z sposobów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W roku 2022 ustawodawca wprowadził zmiany w przepisach, które rozszerzyły możliwość stosowania estońskiego CIT. Pomimo rosnącej popularności tej formy opodatkowania, wciąż istniały wątpliwości dotyczące niektórych z jej przepisów. Od 1 stycznia 2023 roku, dzięki nowym przepisom, część kwestii spornych została wyjaśniona. Jeśli nadal masz wątpliwości lub pytania dotyczące CITu estońskiego, skontaktuj się z nami – pomożemy.

Potrzebujesz profesjonalisty od podatków?

CIT estoński dla spółek