PFRON dofinansowanie – dla pracodawcy i pracownika

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, mają możliwość otrzymania miesięcznego wsparcia finansowego od PFRON, które zostanie dodane do wynagrodzenia pracownika. Aby ubiegać się o to dofinansowanie, pracodawca musi spełnić pewne formalności związane z tym procedurą. Czy, jest PFRON i jak uzyskać świadczenie?

Co to w ogóle jest PFRON?

PFRON to skrót od Polskiego Funduszu Rozwoju Osób niepełnosprawnych. Jest to instytucja w Polsce odpowiedzialna za wspieranie rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. PFRON działa na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Fundusz oferuje różne formy wsparcia finansowego, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla pracodawców, którzy spełniają określone warunki. PFRON ma na celu promowanie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Dodatkowo celem jest eliminowanie barier, które mogą utrudniać im pełną aktywność zawodową i społeczną.

PFRON dofinansowanie dla pracodawcy

Precyzyjne wymagania dotyczące uzyskania dofinansowania z PFRON są dokładnie określone w artykule 26a-c Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Z dofinansowania PFRON mogą korzystać pracodawcy którzy:

 1. Prowadzą zakład pracy chronionej.
 2. Zatrudniają mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 3. Zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6%.
 4. Nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających łącznie 100 zł.
 5. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie są zobowiązani do zwrotu pomocy na podstawie wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, które uznają pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
 6. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Osoby niepełnosprawne, które:

 • przebywają na urlopach rodzicielskich, urlopach wychowawczych,
 • odbywają służbę wojskową lub zastępczą,
 • nie pracują ze względu na otrzymywanie świadczeń rehabilitacyjnych,
 • przebywają na urlopach bezpłatnych lub
 • są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy

nie są wliczane do liczby pracowników przy ubieganiu się o dofinansowanie z PFRON.

Kto może zostać beneficjentem PFRON dofinansowanie?

Przedsiębiorcy mogą otrzymać miesięczne dofinansowanie z PFRON na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. O ile pracownicy Ci posiadają odpowiednie orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, przyznające im jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Ważne jest, aby pracownik został zarejestrowany w ewidencji PFRON i spełniał wymogi zatrudnienia zgodnie z obowiązującym prawem. Nie można zatrudniać osób, które mają prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawowych. Chyba że posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które uprawnia ich do emerytury. Ponadto, dofinansowanie z PFRON powinno mieć tzw. efekt zachęty, czyli wpływać na zwiększenie atrakcyjności zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Kto nie może korzystać z dofinansowania z PFRON?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz osoby posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ustawowe prawo do emerytury nie mają prawa do otrzymywania dofinansowania z PFRON. Jeśli osoba niepełnosprawna jest zatrudniona w ramach umowy, która przewiduje wypłacanie wynagrodzenia ze środków publicznych, nie może otrzymać wsparcia finansowego z PFRON. Jeśli część wynagrodzenia jest finansowana ze środków publicznych, a część ze środków firmowych, dofinansowanie z PFRON jest przypisane do części finansowanej ze środków firmowych.

Zakład Pracy Chronionej, pracownicy z otwartego rynku, a dofinansowanie z PFRON

Kwota dofinansowania z PFRON jest niezmienna. Takie samo wsparcie finansowe przysługuje zarówno zakładom pracy chronionej, jak i pracownikom zatrudnionym na otwartym rynku pracy. Najwyższe kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zależą od stopnia niepełnosprawności lub specjalnego schorzenia:

 • 2 400 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
 • 1 350 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 500 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna posiada orzeczenie dotyczące:

 • choroby psychicznej
 • upośledzenia umysłowego
 • całościowych zaburzeń rozwojowych
 • epilepsji
 • znacznego i umiarkowanego stopnia niewidzenia

kwota dofinansowania jest podwyższana o 600 zł, 900 zł lub 1200 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności.

W przypadku pracowników, którzy posiadają orzeczenie o tzw. schorzeniu specjalnym, kwota dofinansowania może wynosić odpowiednio:

 • 1 200 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3600 zł),
 • 900 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2250 zł),
 • 600 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1100 zł).

Dofinansowanie z PFRON w ciągu jednego miesiąca nie może przekroczyć 90% rzeczywistych i terminowych wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracownicze. Pracodawcy, którzy prowadzą działalność objętą przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, nie mogą otrzymać dofinansowania przekraczającego 75% poniesionych wydatków na wynagrodzenia.

Niezbędne dokumenty do rejestracji w PFRON dofinansowanie

Pracodawca, który spełnia kwalifikujące warunki do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych, jest zobowiązany do rejestracji w PFRON w celu otrzymania tego wsparcia finansowego. Aby mogło dojść do rejestracji nowego podmiotu w bazie PFRON, pracodawca musi złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek WN-d
 • kopię dokumentów potwierdzających pełną nazwę pracodawcy oraz numery REGON i NIP
 • formularz INF-D-P, czyli miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach oraz rodzajach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych. Warto pamiętać, że na każdego pracownika wypełnia się osobny formularz.
 • formularz INF-O-PP ,czyli formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie bądź rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w pozostałych sektorach. 
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej. Jeżeli dotychczas nie została udzielona pomocy publicznej na te same wydatki, na które pracodawca ubiega się o dofinansowanie z Funduszu, to może starać się o to wsparcie.
 • Osoby ubiegające się o dofinansowanie z PFRON muszą przedstawić sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe lub złożyć oświadczenie o braku obowiązku sporządzania takich sprawozdań. Jednakże, osoby prowadzące działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa i rybołówstwa są zwolnione z tego obowiązku. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć formularz INF-O-PR. Dodatkowo, mikro- i małe przedsiębiorstwa są również zwolnione z tego obowiązku.

Składanie wniosku – terminy

Po zarejestrowaniu się w PFRON, pracodawca ma obowiązek regularnie składać wniosek o dofinansowanie z PFRON na formularzu WN-D. Dodatkowe informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia, zatrudnienia i stopnia niepełnosprawności należy uzupełnić na formularzu INF-D-P. Oba formularze mogą być przekazywane w formie papierowej lub elektronicznej. Należy przekazać te dokumenty do 25. dnia kolejnego miesiąca.

Od roku 2016 zmieniły się zasady składania wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia dla pracownika niepełnosprawnego. Wniosek można teraz złożyć dopiero po wypłacie wynagrodzenia pracownika, czyli w momencie, gdy pracownik już otrzymał swoje wynagrodzenie. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu wszystkich terminów określonych w ustawie i aktach wykonawczych.

Potrzebujesz wsparcia w ogarnięciu procedur związanych z PFRONem i formalnościami?? Skontaktuj się z nami – ogarniemy to dla Ciebie.